Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KVKK, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

www.yariyo.com ''website'' ve ''uygulama'' ları  (“yariyo” veya “biz”) yürüttüğü faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri Sorumlusu olarak addedilmekteyiz. Veri Sorumlusu olarak tarafımızdan, kişisel verileriniz hukuka uygun bir biçimde kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın izin verdiği hallerde 3. Kişilere (yabancı veya yerli) açıklanabilecek ve/veya devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMACI VE HUKUKİ NEDENLERİ

Mevcut durumda yariyo mobil uygulamasını (“Uygulama”) ve www.letgo.com web sayfasını (“Web Sitesi”) işletmekteyiz (Uygulama ve Web Sayfası, birlikte “Hizmetler” olarak anılacaktır).

Biz ve hizmet sağlayıcılarımız kişisel verilerinizi toplayabilmektedir. Söz konusu bilgiler isminizi, e-posta adresinizi, posta adresinizi, doğum gününüzü, cinsiyetinizi ve fotoğraflarınızı içerebilir. Kişisel verilerinizi, sizin diğer kullanıcılar ile alım satım işlemleri yaptığınız Hizmetlerimizin ve mallarınızı pazarlamanızı sağlayan Hizmetlerimizin size sunulabilmesi amacıyla kullanmaktayız.

Size yakın kullanıcılarımız tarafından sunulan ürünleri size önermek ve fiziksel konumunuzu kayıt edip yayınlamak amacıyla cihazınızın fiziksel konumunu toplayıp kaydedebiliriz. yariyo (veya bağlı şirketlerimiz/iş ortaklarımız) söz konusu bilgiyi uydu, cep telefonu kulesi veya WiFi sinyalleri gibi vasıtaları kullanarak toplayabilmektedir. Cihaz bilginizin bu şekilde toplanmasına izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Reddetmeniz, halinde Hizmetleri kullanmanız etkilenebilecektir (örneğin, ürünlerinizi belli coğrafi konumlarda satışa çıkarabilmeniz mümkün olmayacaktır.)

Yariyo’da yayınlamış olduğunuz herhangi bir ilanı, yüklenmiş olan ürün fotoğrafı/görüntüsü ve ilanla ilgili diğer veriler (kullanıcı adı ve fiziksel konumu içerecek biçimde) dahil, kendi reklam amaçlarımız için (sosyal medya, Facebook ilanları, haber bültenleri ve herhangi bir medya platformu için ilanlar) kullanabiliriz.

Hukuka uygun olması halinde, sizlere e-posta gibi elektronik iletişim kanalları vasıtasıyla elektronik ticari ileti gönderebiliriz ve sizleri sunduğumuz ürünler, Hizmetler, fırsatlar veya şirketimizle ilgili diğer ticari içerikle ilgili bilgilendirebiliriz. Kişisel verileriniz, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanabilir ve bu amaçlarla kullanılabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin diğer amaç ve hukuki nedenler şöyledir: kullanıcılarımızın kimliklerinin doğrulanması, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimiz, haklarımız ve malvarlığımızın emniyete alınması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ilgili devlet kurumlarının ve emniyet güçlerinin taleplerinin yerine getirilmesi, işlerimizin hayatın ve ticaretin olağan akışında sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri şikayetlerinin sonuçlandırılması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olan veri güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişiler

Sizlerden topladığımız kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde) ve işbu bilgilendirme formundaki amaçlarla, yerel veya yabancı bağlı şirketlerimizle ve bize web sayfası barındırması (hosting), veri analizi, ödeme sistemleri, işlem emri uygulaması, bilgi teknolojisi hizmetleri ve altyapı hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta iletimi, denetim ve diğer hizmetleri sağlayan hizmet sağlayıcılarımıza ve reorganizasyon, birleşme veya ortak girişim hallerinde bu işlemlerin tarafı olan/olabilecek üçüncü kişilere aktarabiliriz.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Genel yönetim kurumları, elektronik satış kanalları, mobil uygulamalar ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda ve açık rıza alınması suretiyle veya diğer hukuka uygunluk zorunluluklarına dayanarak toplanabilir.

İlaveten kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde), kamuya açık veri tabanlarından, pazarlama iş ortaklarımızdan, sosyal medya platformlarından (arkadaşınız olan veya başka şekilde bağlantı kurduğunuz kişiler dahil olmak üzere) ve diğer üçüncü kişilerden de alabiliriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 Uyarınca Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, bize başvurarak, paylaştığınız kişisel verilerin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başa Dön